• Gedragscode Gewenst Gedrag

   InleidingHVV’70 heeft een gedragscode ‘gewenst gedrag’ opgesteld met het doel om binnen de vereniging een cultuur te creëren waarin iedere sporter, begeleider en vrijwilliger zijn verantwoordelijkheid neemt en waarin het veilig, vertrouwd en prettig sporten is.Deze gedragscode is van toepassing voor het bestuur, leden, ouders van leden, begeleiders, vrijwilligers en bezoekers van HVV’70. Onder vrijwilligers verstaan wij bestuursleden, commissieleden, (hulp)trainers, (hulp)coaches, scheidsrechters en ouders van leden (die bijv. de jeugdleden van/naar wedstrijden rijden).

  De gedragscode staat op de website van de vereniging, zodat het document voor alle leden, ouders van leden, vrijwilligers en bezoekers van HVV’70 toegankelijk is.

   

  • Algemene gedragscode

   De vereniging streeft naar een omgeving waarin mensen met respect met elkaar omgaan en er vertrouwen is. Binnen de vereniging worden mensen eerlijk en gelijk behandeld. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt op basis van geslacht, leeftijd, ras, land van herkomst, atletisch vermogen, kleur, seksuele geaardheid, geloof, politieke mening, sociaaleconomische status en elke andere conditie. Ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten worden binnen onze vereniging niet getolereerd.Toelichting op de drie ongewenste omgangsvormen

  Seksuele intimidatie

  Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

  Geweld en agressie

  Bij agressie en geweld is er sprake van een van de volgende verschijningsvormen:

  • Fysieke agressie: slaan, schoppen, spugen, aanvallen
  • Psychische agressie: onder druk zetten, bedreigen, achtervolgen, hinderen, pesten.
  • Verbale agressie: uitschelden, beledigen, bedreigen.

  Pesten

  Het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandeling door één of meerdere individuen op een persoon.1.2     Specifieke gedragscode voor alle begeleiders Ongewenste omgangsvormen komen het meest voor in relaties waarbij sprake is van een machtsverschil. Dat machtsverschil kan te maken hebben met leeftijd of positie (binnen de vereniging). Vandaar dat er een extra gedragscode is opgesteld voor alle begeleiders binnen de vereniging die werken met (jeugdige) leden.  Onder begeleiders wordt verstaan: (hulp)trainer, (hulp)coach, ouders van jeugdleden die de jeugdleden van/naar een wedstrijd brengen.

  1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waar binnen de sporter zich veilig voelt
  2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en onthoudt zich ervan in het privéleven van de sporter door te dringen
  3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel (machts)misbruik of seksuele (verbale) intimidatie ten opzichte van de sporter.
  4. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel van aard zal ervaren, zoals het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
  5. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.

  De begeleider maakt vooraf afspraken met het team over het aanwezig zijn in de kleedkamer

  1. De begeleider is tijdens de begeleiding mede verantwoordelijk voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de leden.
  2. De begeleider heeft een voorbeeldrol zoals o.a. het met respect behandelen van de tegenstander en scheidsrechters
  3. De begeleider bevordert een open communicatie en staat open voor meningen van anderen
  4. De begeleider moedigt aan dat leden hun onafhankelijkheid en de verantwoording op zich nemen voor hun eigen gedrag, prestaties, beslissingen en handelingen.
  5. De begeleider stelt  samen met de leden en vrijwilligers vast welke informatie vertrouwelijk is en respecteer je dat.
  6. De begeleider ontmoedigt  op actieve wijze het gebruik van prestatie-verbeterende drugs en welk verboden middel dan ook, als ook van overmatig gebruik van alcohol en tabak.
  7. De begeleider komt op voor de minder mondige leden en laat blijken dat ongewenst gedrag binnen de vereniging niet getolereerd wordt.

  2.     Ongewenst gedrag

  Als er ondanks de gedragscode toch sprake is van ongewenst gedrag zoals hierboven beschreven, dan adviseert de vereniging het volgende.2.1     Wat te doen als je ongewenst gedrag ziet?

  Op het moment dat een ieder opmerkt dat de gedragscode niet gehandhaafd wordt, dan wordt het als gepast beschouwd om elkaar aan te spreken op een rustige en respectvolle manier.

  2.2     Wat te doen als je zelf slachtoffer bent van ongewenst gedrag?Op het moment dat je zelf slachtoffer bent van ongewenst gedrag, ga dan het gesprek aan met (één van) de begeleider(s) van je team. Als het ongewenst gedrag juist verband houdt met je begeleider, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de vereniging.De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en geeft objectief advies. De vertrouwenspersoon fungeert dus niet als bemiddelaar, maar als onafhankelijke derde. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt dus niet gedeeld met andere leden en/of het bestuur van HVV’70. De vertrouwenspersoon zal bij een ernstig vergrijp dringend adviseren om contact op te nemen met de juiste instantie. Hierbij valt te denken aan het contact opnemen met het bestuur van de vereniging, het NHV of het doorverwijzen naar de politie.De vertrouwenspersoon van HVV’70 is Sanne Laernoes-Ludikhuize en is per e-mail bereikbaar via vertrouwenspersoonhvv@gmail.com.